Newsletter
HolidayCheck

Regulamin

Regulamin ORW „MAX”

§Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie ORW „MAX” i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w ORW „MAX”. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie ORW „MAX”.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji oraz na stronie internetowej pod adresem: /regulamin
 4. ORW „MAX” zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług osobom nieprzestrzegającym Regulaminu.

§Doba hotelowa, rezerwacja

 1. Pokój w ORW „MAX” wynajmowany jest na doby hotelowe. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:30 (zameldowanie), a kończy o godz. 12:00 następnego dnia (wymeldowanie).
 2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Przedłużenie doby hotelowej uzależnione jest od dostępności i jest możliwe wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu takiego życzenia w Recepcji (mogą obowiązywać dodatkowe opłaty).
 4. W przypadku niewymeldowania się do godz. 12:00 ORW „MAX” zastrzega sobie prawo do usunięcia pozostawionych rzeczy z pokoju (mogą obowiązywać dodatkowe opłaty) lub automatycznego przedłużenia doby hotelowej według aktualnej ceny dnia (o ile w tym czasie nie dokonano rezerwacji wynajętego pokoju).
 5. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji najpóźniej do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin pobytu.
 6. ORW „MAX” może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nieprzestrzegających Regulaminu.
 7. ORW „MAX” zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w ORW „MAX” w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt lub braku możliwości udostępnienia pokoju z innych przyczyn.
 8. ORW „MAX” może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody w mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników ORW „MAX” lub innych osobach przebywających w ORW „MAX”.
 9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcji trwania doby hotelowej, ORW „MAX” nie zwraca opłaty za daną rozpoczętą dobę hotelową.
 10. W przypadku odwołania rezerwacji pokoju lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do ORW „MAX”, zastosowanie mają opłaty określone w warunkach oferty, w ramach której miał się odbyć pobyt. Tyczy się to również innych usług ORW „MAX”.

§Meldunek

 1. Pokój wynajmowany jest wyłącznie osobie lub osobom, które zameldują się do określonego pokoju.
 2. W godzinach 22-7 w pokoju mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane.
 3. ORW „MAX” zastrzega sobie prawo do rejestrowania osób odwiedzających pokój na podstawie ważnego dokumentu tożsamości oraz podpisania karty meldunkowej.
 4. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę za pobyt.
 5. ORW „MAX” zastrzega sobie możliwość przy zameldowaniu do pobrania z karty kredytowej lub przyjęcia depozytu gotówkowego do kwoty należności za cały pobyt.

§Usługi

 1. ORW „MAX” świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 2. Na życzenie Gościa ORW „MAX” świadczy nieodpłatnie usługi przechowania bagażu osobistego w czasie pobytu oraz budzenie o wyznaczonej godzinie.
 3. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez już wymeldowanego Gościa zostaną na zlecenie Gościa odesłane na adres wskazany przez Gościa na koszt zlecającego dyspozycję przesyłki.
 4. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji ORW „MAX” przechowa te przedmioty przez jeden miesiąc od daty ich pozostawienia na koszt Właściciela, po czym podda je komisyjnemu zniszczeniu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24h.
 5. Goście mogą odpłatnie skorzystać z miejsca postojowego ORW „MAX” za dodatkową opłatą.

§Odpowiedzialność Gości

 1. Korzystanie z usług ORW „MAX” odbywa się z poszanowaniem dobrych obyczajów i ogólnie przyjętych norm społecznych, w tym ciszy nocnej obowiązującej w godzinach 22-6.
 2. Korzystanie z wyposażenia ORW „MAX” powinno być zgodne z jego przeznaczeniem. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna dachowe oraz drzwi na klucz.
 3. W przypadku zachowania odbiegającego od przyjętych norm społecznych, zachowania agresywnego, wulgarnego, zagrażającego zdrowiu i życiu oraz bezpieczeństwu mienia hotelowego, ORW „MAX” zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług oraz natychmiastowego zakończenia pobytu bez zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 4. Gość ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ORW „MAX” powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób, obejmujące zarówno te powstałe w trakcie pobytu Gościa jak i ujawnione po wyjeździe.
 5. ORW „MAX” zastrzega sobie prawo do obciążenia za poniesione szkody podanej do gwarancji płatności karty, informując o tym Gościa, a także na życzenie przekazując dokumentację fotograficzną i kosztorys naprawy.
 6. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju Gość powinien zgłaszać jak najszybciej personelowi ORW na Recepcji.
 7. Goście ORW mają obowiązek przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zasad BHP na terenie Ośrodka.
 8. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania małoletnich.

§Odpowiedzialność ORW „MAX”

 1. W przypadku zauważenia szkody w mieniu Gość powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Recepcję ORW „MAX”.
 2. Odpowiedzialność ORW „MAX” z powodu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, chyba, że przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji. ORW „MAX” może odmówić przyjęcia na przechowanie powyższych przedmiotów jeśli zagrażają one bezpieczeństwu, mają zbyt dużą wartość albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 3. ORW „MAX” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 4. Odpowiedzialność ORW „MAX” jest również ograniczona w przypadku kiedy szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej albo gdy powstała wyłącznie z winy Gościa lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona lub go odwiedzała.

§Reklamacje

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień.
 2. Wszelkie reklamacje w formie pisemnej przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 48 godzin od jej otrzymania przez Ośrodek, w przypadku kwestii spornych obowiązywać będzie kodeks prawa cywilnego.

§Postanowienia dodatkowe

 1. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, poza miejscami do tego wyznaczonymi. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500zł za każdy stwierdzony przypadek.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeni nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 3. W przypadku nieprzestrzegania zasad przeciwpożarowych i spowodowania przyjazdu straży pożarnej, Gość pokryje koszt przyjazdu jednostki w wysokości 5000zł za każdy przypadek.
 4. Przestrzenie publiczne ORW „MAX” są objęte monitoringiem wizyjnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Akceptujący niniejszy regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku w tym celu. Dane z monitoringu są przechowywane przez okres dwóch tygodni i przekazywane podmiotom do tego upoważnionym jedynie na podstawie stosownych pisemnych upoważnień.
 5. ORW „MAX” akceptuje pobyty ze zwierzętami wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu. Obowiązuje dodatkowa opłata za pobyt zwierzęcia. Osoba przebywająca ze zwierzęciem jest za nie w pełni odpowiedzialna. Zwierzę nie może zakłócać spokoju pozostałych osób przebywających na terenie ORW „MAX” oraz nie może powodować uczucia zagrożenia bezpieczeństwa. Zwierzę przebywać może wyłącznie w wyznaczonych przez ORW „MAX” strefach. Zwierzęta nie mogą przebywać na Restauracji Ośrodka, Bazie SPA oraz Basenie.
 6. Zabrania się korzystania z basenu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz dzieciom do lat 14 bez opieki dorosłych.
 7. Na terenie basenu obowiązuje zakaz wnoszenia szkła oraz substancji mogących zanieczyścić wodę. Zanieczyszczenie wody (w tym wpuszczenie do wody substancji pieniących) wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów wymiany wody oraz czyszczenia w wysokości 10 000zł (basen) i 2 000zł (jacuzzi).

§Przetwarzanie danych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE, informujemy, że administratorem danych osobowych jest Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „MAX” Beata Gronkiewicz z siedzibą w Ustroniu Morskim (kod pocztowy: 78-111), ul. Kościuszki 18, NIP 6711019882 REGON 003831670.
 2. Gość, w każdym czasie, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia oraz sprzeciwu przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych przez Gościa jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania umowy najmu pokoju w ORW „MAX”.
 4. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gościa znajduje się na recepcji hotelu.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij