Newsletter
HolidayCheck

Konkurs

REGULAMIN KONKURSU NA PORTALU FACEBOOK

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursów na portalu Facebook (zwanych dalej “Konkursem”), jest firma ORW MAX NIP: 671-101-98-82 (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www. https://www.facebook.com/ORWMax (zwanej dalej “Fanpage”).

§ 2.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook;

b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage oraz pod postem konkursowym;

c. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu oraz udostępnienie publiczne Postu konkursowego na swoim Profilu Facebook;

d. skomentowanie w wymagany sposób Postu na Fanpage.

3. Konkurs trwa tydzień od daty udostępnienia na profilu ORW MAX. Jego zakończenie datowane jest po 7 dniach o godzinie 23:59.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3.

NAGRODA

1. Nagroda główna w Konkursie podawana jest w Poście na Facebooku ORW MAX (zwana jest dalej “Nagrodą”).

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. Zwycięzcy przysługuje prawo do wykorzystania wygranej w konkursie w okresie 4 miesięcy od daty ogłoszenia wyników.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebook.

2. Informacja o wygranej nagrodzie zostanie umieszczona ponad to na Profilu Facebook ORW MAX.

3. Informacja o wygranej Nagrodzie zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

4. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres @ oraz telefon odbiorcy nagrody.

5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

7. Nagroda zostanie przesłana na adres@ w ciągu 2 dni roboczych.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

16. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5.

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku od ORW MAX”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6

. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij